Algemene voorwaarden

versie 2024.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Zonstart: Zonstart B.V., gevestigd in Houten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92203647.

Zonstart Service: een handelsnaam van Zonstart B.V. Zonstart Service levert bemiddelingsdiensten voor de totstandkoming van Installatie-overeenkomsten tussen haar Installatiepartners en (potentiële) Klanten. Op de bemiddelingsdiensten van Zonstart Service zijn de Algemene Voorwaarden deel II van toepassing.

DEEL I
ARTIKEL 1: DEFINITIES
 1. Klant: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of natuurlijke persoon die producten en/of diensten afneemt van Zonstart.
 2. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Zonstart en Klant voor het werk op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in de offerte en deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen: Zonstart en Klant gezamenlijk.
 4. Diensten: De dienst(en) die worden geleverd door Zonstart aan Klant en zoals opgenomen in de offerte.
 5. Werk: Het totaal van de tussen Klant en Zonstart overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Zonstart te leveren Installatie(s), materialen en diensten zoals omschreven in de offerte aan de Klant.
 6. Installatie: Installatie van zonne-energiesystemen, laadpalen, batterijen, dak werken en/of andere installaties zoals nader omschreven in de offerte aan Klant.
 7. Offerte: De door Zonstart aan de Klant uitgebrachte offerte, aanbieding of opgave voor producten en/of diensten onder deze algemene voorwaarden.
 8. Producten/goederen: de producten/goederen die worden geleverd door Zonstart aan Klant zoals opgenomen in de offerte.
 9. Prijs: De prijs voor de producten en/of diensten die Klant aan Zonstart verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de offerte en/of de overeenkomst.
 10. Woning: de woning, gebouw of op hetzelfde perceel gelegen bijgebouwen of open veld, in eigendom van de Klant, waar(op) het werk gemonteerd is/wordt.
ARTIKEL 2.  TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, alle (advies)gesprekken namens, alle overeenkomsten (inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) en leveringen van diensten van welke aard dan ook, met Zonstart en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Klant. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de offerte, prevaleert het bepaalde in de offerte.  
 2. Door aanvaarding van de aangeboden offerte, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website van Zonstart of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 4. Zonstart behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen en zal een dergelijke wijziging bekend maken op haar website.  
 5. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Zonstart zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de Algemene Voorwaarden. Voor particuliere Klanten geldt dat indien deze niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, deze het recht heeft de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen na wijziging en de wijziging de ontbinding rechtvaardigt. Dit recht geldt niet voor zakelijke Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en in zoverre deze door Zonstart schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard.
 7. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zal deze nietige of vernietigde bepaling automatisch worden geacht te zijn vervangen door (een) nieuwe bepaling(en), die rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 8. Al hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zonstart wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Zonstart, gelieerde ondernemingen, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
ARTIKEL 3. OFFERTE, OVEREENKOMST EN ANNULERING
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Zonstart gegeven aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend en zijn gebaseerd op de bij de eventuele (offerte-)aanvraag van de Klant en de door hem verstrekte gegevens.
 2. Zonstart behoudt zich het recht voor om een aanvraag of een offerte af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden en/of kosten.  
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra Klant de offerte ondertekend heeft en door Zonstart is ontvangen, onder de ontbindende voorwaarden dat (a) Klant de (eventuele) aanvullende voorwaarden niet accepteert (artikel 3.2) en/of dat (b) Klant gegevens en informatie niet volledig en naar waarheid heeft opgegeven (artikel 3.1). Een beroep op deze ontbindende voorwaarde(n) dient binnen 14 dagen nadat de schouw heeft plaatsgevonden schriftelijk ingeroepen te worden.
 4. Zonstart kan niet aan zijn aanbieding en/of offerte worden gehouden indien Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-, schrijf- of typefout bevat.
 5. In het geval dat de overeenkomst door meer dan één persoon is gesloten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Klant aan Zonstart verschuldigd is uit welke hoofde dan ook.
 6. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar is niet bindend.
 7. Door Zonstart op haar website, in de offerte, overeenkomst of elders vermelde of geschetste gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden, besparingen en rendement zijn indicatief. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. Werkzaamheden of producten die niet expliciet beschreven staan in de offerte of overeenkomst of een gevolg zijn van niet tijdige, onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Klant, worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Zonstart is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren en kan bedingen dat eerst een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 9. De Klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na totstandkoming schriftelijk te annuleren. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die gesloten zijn op afstand of buiten de verkoopruimte. Het recht om de overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Zonstart, op verzoek van of in overleg met Klant, aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van het werk.
 10. Indien de Klant na 14 dagen een wijziging op de overeenkomst voorstelt die tot een geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst leidt, is Klant aan Zonstart een nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd en omvat alle reeds door Zonstart gemaakte kosten met betrekking tot reeds uitgevoerde werkzaamheden en niet retourneerbare materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
 11. De in het voorgaande lid genoemde vergoeding voor reeds gemaakte kosten zijn eveneens van toepassing indien Klant de uitvoering van het werk wenst uit te stellen tot een later tijdstip (verzetten afspraak) of niet binnen 14 dagen reageert op verzoeken van Zonstart om een datum voor installatie in te plannen. Zonstart heeft immers tijd voor de werkzaamheden gereserveerd die mogelijk niet meer opgevuld kan worden.
 12. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van haar annulering en zal Zonstart vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 13. Zonstart is gerechtigd alle reeds door Klant betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.
ARTIKEL 4.  WIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Aanvulling c.q. wijzigingen op de offerte en/of overeenkomst zijn voor partijen alleen bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Indien zich wet- of regelgeving wijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de Klant, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.
 3. Zonstart is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zonstart op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Zonstart de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Klant een rechtspersoon is, is hij verplicht Zonstart schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging zoals naam en rechtsvorm.
ARTIKEL 5. PRIJS EN MEERWERK
 1. De prijs van de producten en het werk is bepaald in de offerte.  
 2. Offertes zijn standaard zonder meerwerk. Indien door wensen van Klant, die door Zonstart redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in offerte dan wel de overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de installatie die kan worden toegerekend aan de Klant) of door omstandigheden bij het uitvoeren van de installatie de hoeveelheid werk die Zonstart op grond van deze overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk.
 3. Onder meerwerkkosten wordt tevens verstaan kosten die voortvloeien uit het niet door de Klant nakomen van haar verplichtingen jegens Zonstart.
 4. Indien sprake is van meerwerk bovenop de prijs zal Zonstart dit melden aan Klant en is Zonstart gerechtigd om dit bij Klant in rekening te brengen.
 5. Indien uit de schouw van Zonstart meerwerk volgt, zal dit besproken worden met de Klant en bij akkoord van Klant door Zonstart bevestigd worden.  
 6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst vanwege, (onder meer doch niet beperkt) één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, levertijden, koersen, lonen, in- en/of uitvoerrechten, belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Zonstart gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 7. Als Zonstart genoodzaakt is om de prijs te verhogen zoals genoemd in het vorige lid, dan heeft de Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 10 werkdagen nadat Zonstart de prijsverhoging kenbaar heeft gemaakt. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
ARTIKEL 6. BETALING
 1. Tenzij anders overeengekomen worden de verschuldigde kosten voldaan in twee termijnen
  - 20% (Bij opdracht)
  - 80% (Bij oplevering).
 2. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, zolang de factuur niet is voldaan kan men geen aanspraak doen op garantie en betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 3. Indien Klant niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze op straffe van verval, binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Zonstart te melden onder opgave van redenen.  Het indienen van bezwaar zal de betalingsverplichting van Klant niet opschorten.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Klant in verzuim. Klant is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De Klant is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijk rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. In afwijking van het vorige lid geldt voor particuliere Klanten dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 6. Als Zonstart genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van de factuur te verkrijgen komen alle hieraan verbonden buiten- en gerechtelijke kosten voor rekening van de Klant. Indien Klant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 7. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 8. Indien de Klant enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Zonstart gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten en verplichtingen op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd het recht van Zonstart om daarnaast de geleden en/of te lijden schade, kosten en rente te vorderen.
ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. De eigendom van alle door Zonstart geleverde goederen blijft bij Zonstart tot aan het moment dat Klant aan al zijn verplichtingen jegens Zonstart heeft voldaan, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
 2. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is Klant niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden, in de feitelijke macht van een financier te brengen, te vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking.
 3. Indien Klant enige verplichting uit de overeenkomst jegens Zonstart niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, heeft Zonstart het recht de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken bij Klant of derden, terug te nemen, onverminderd de overige aan Zonstart toekomende rechten. Zonstart blijft tot het moment van volledige voldoening door Klant tevens eigenaar van de nieuwgevormde zaak. Klant machtigt Zonstart de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Verwijdering van de goederen geschiedt voor rekening van de Klant. Bij het verwijderen is Zonstart niet gehouden de voor de goederen aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen
 4. Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s alsmede diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Zonstart ter inzage te geven.  
 5. Een mogelijke verzekeringsuitkering ten aanzien van schade die verband houdt met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wordt hierbij aan Zonstart verpand. Klant machtigt Zonstart om deze verpanding te registreren dan wel hiervan mededeling te doen aan de relevante verzekeraar.
 6. Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Zonstart.
 7. Zonstart kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die Zonstart in het kader van de overeenkomst feitelijk van Klant onder zich heeft, indien Klant verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die Zonstart heeft moeten maken ter zake van de zorg die zij ten aanzien van de zaak in acht dient te nemen.
 8. De betaling is direct opeisbaar indien Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of  als er enig beslag op zijn goederen wordt gelegd. De Klant is verplicht Zonstart hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan de curator of deurwaarder mee te delen dat de producten eigendom zijn van Zonstart.
 9. De Klant verplicht zich om, zolang de eigendom van de geleverde goederen aan Zonstart toebehoort, Zonstart in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde goederen zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de goederen eigendom zijn van Zonstart.
 10. De Klant is verplicht de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren.
ARTIKEL 8. SCHOUW
 1. Zonstart zal na de totstandkoming van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 3.3  kosteloos een schouw van de woning uitvoeren. De schouw kan zowel ter plaatse als op afstand gebeuren.
 2. Indien uit de schouw blijkt dat de installatie van de producten niet (volledig) op/in de woning past, kunnen partijen ieder afzonderlijk de overeenkomst na de schouw kosteloos opzeggen, onverminderd het recht van de Klant op grond van artikel 3 lid 9 en het recht van Zonstart op grond van artikel  4.3 en 10.3. Onder ‘niet passen’ in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan de situatie dat:
  - De installatie fysiek en/of technisch niet op of in de woning passen en/of                        
  - Teneinde het plaatsen van de installatie mogelijk te maken meerwerk nodig is.
 3. Mocht er uit de schouw meerwerk volgen dan wordt dit besproken met Klant. Indien klant akkoord gaat met meerwerk zal er een afspraak worden gemaakt voor de installatie.
 4. De schouw is geen bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak of van de woning, maar slechts een inschatting of de installatie van de producten (volledig) op/in de woning past en of de montage op de gebruikelijke manier(en) (zonder meerwerk) mogelijk is.  
 5. Aan de uitkomst van de schouw kan Klant geen rechten ontlenen of een schadevergoeding vorderen.
 6. Indien de schouw ter plaatste geschiedt, kan de Klant deze daartoe gemaakte afspraak tot 48 uur voor de geplande schouwdatum kosteloos verzetten. Hierna zijn de door Zonstart in dat kader gemaakte kosten voor rekening van de Klant.
ARTIKEL 9. UITVOERING EN (OP)LEVERING
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Zonstart kenbaar heeft gemaakt. Zonstart of een door haar aangewezen installateur zal Klant benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van producten en/of installatie.
 2. Zonstart zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden met zorg uit te voeren overeenkomstig de gestelde normen en voorschriften zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk en met Klant vastgelegde afspraken. Alle diensten van Zonstart worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Zonstart heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden door derden te laten verrichten indien zulks naar het oordeel van Zonstart wenselijk is. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Zonstart worden ingeschakeld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat geen loze leiding aanwezig is, zal bij montage de kabel (indien deze nodig is) van de installatie naar de meterkast door het traphuis of aan de buitenzijde van de woning naar beneden worden gevoerd. Afwerking gebeurt dan door middel van een kabelgoot of -pijp. Hier zal altijd in overleg met Klant naar de meest wenselijke oplossing worden gezocht.
 5. Indien voor het werk door Zonstart een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn.  
 6. Indien Zonstart in haar offerte te leveren materialen heeft opgenomen, baseert Zonstart zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze goederen aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze materialen. Daarnaast kunnen er in overleg overige producten, goederen of diensten worden geleverd door bemiddeling van Zonstart.
 7. Het kan in een uitzonderlijk geval voorkomen dat de bestelde producten niet meer beschikbaar zijn of niet (meer) geleverd kunnen worden. Indien nodig behoudt Zonstart zich het recht voor om na de totstandkoming van een overeenkomst kwalitatief gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de producten te leveren. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde producten ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 8. Wanneer er door omstandigheden onverhoopt minder producten geplaatst kunnen worden dan oorspronkelijk overeengekomen, is dit geen reden tot ontbinding en zal Zonstart opleveren binnen de technische mogelijkheden. Het totaalbedrag van de overeenkomst zal worden aangepast in verband met minderwerk aan de hand van door Zonstart vast te stellen redelijke minder kosten.
 9. Zonstart voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Klant uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Klant vrijwaart Zonstart tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 10. Klant is verplicht eventueel door Zonstart geleverde goederen direct bij het in ontvangst nemen daarvan te controleren en zichtbare gebreken of afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit direct, maar uiterlijk binnen 7 dagen aan opdrachtnemer schriftelijk te melden.
 11. Het werk is opgeleverd na voltooiing en/of het in werking stellen van de installatie door Zonstart. Indien de Klant de installatie in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.  
 12. Klant dient aanwezig te zijn tijdens de oplevering, indien de monteur terug moet komen voor de oplevering, kan Zonstart daarvoor kosten in rekening brengen.
 13. Indien Zonstart heeft meegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Klant niet binnen 5 dagen schriftelijk of elektronisch laat weten dat hij het werk niet aanvaardt onder vermelding van de gebreken, geldt het werk als aanvaard en in goede staat te zijn opgeleverd.
 14. Kleine gebreken, die kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 15. Het risico betreffende (op)geleverd werk dan wel de producten gaat over op de Klant op het moment van (op)levering en dient Klant dit deugdelijk te onderhouden, te gebruiken en indien nodig te verzekeren bij een (opstal)verzekering.
ARTIKEL 10. INSTALLATIE
 1. De klant heeft de mogelijkheid om de installatiedatum tot 14 dagen voor de geplande afspraak kosteloos te wijzigen. Na deze termijn zijn er kosten verbonden aan het wijzigen van de datum. Indien de klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip voor installatie, zullen eventuele wachturen en voorrijkosten die ontstaan door het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden op het afgesproken tijdstip in rekening worden gebracht.
 2. Indien een wijziging in de omstandigheden, waaronder begrepen de niet beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van producten, vertraging tot gevolg heeft, wordt de installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
 3. Zonstart zal Klant informeren indien (ondanks de schouw ter plaatse of op afstand) één van de volgende situaties zich voordoen welke reden zijn tot afbreken van de installatie, opschorten dan wel het ontbinden van de overeenkomst:
  - de voorwaarden zoals omschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden niet door Klant zijn opgevolgd;
  - indien het werk niet op een veilige manier uitgevoerd kan worden o.a. door weersinvloeden;
  - de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is;
  - de dakpannen, dakconstructie of andere (on)roerende zaak niet geschikt zijn voor de installatie;
  - het ontbreken van een noodzakelijke vergunning of toestemming;
  - asbest en/of andere schadelijke stoffen worden aangetroffen;
  - de staat van het dak of andere (on)roerende zaak dusdanig slecht is dat het werk niet mogelijk is;
  - een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen, indien het gebruik van de meterkast nodig is voor de installatie;
  - indien meerwerk nodig is.
 4. In geval dat Zonstart om een reden zoals genoemd in het vorige lid haar werk dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de Klant geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Er zal dan een nieuwe dag voor de installatie met de Klant worden afgestemd en Klant is aan Zonstart een vergoeding verschuldigd voor de gemaakte kosten onverminderd het recht van Zonstart op vergoeding van eventuele verdere schade.
 5. Voor het installeren van een Zonne-energiesysteem kan in de woning een omvormer worden geplaatst. Klant is ermee bekend dat deze omvormer een licht zoemend geluid kan maken en kan tikken als de installatie wordt geactiveerd. De omvormer dient altijd vrijgehouden te worden zodat deze voldoende ventilatie heeft.
 6. Schade die tijdens de installatie optreedt en aan Zonstart verwijtbaar is, wordt gemeld aan Klant en wordt indien mogelijk direct gerepareerd. Zonstart is niet aansprakelijk voor schade die bij normale uitvoering van het werk redelijkerwijs onvermijdbaar is.
ARTIKEL 11. VERPLICHTINGEN EN RISICO VAN DE KLANT
 1. Klant is jegens Zonstart verantwoordelijk voor het treffen van juiste en tijdige maatregelen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden, installeren, aansluiten en het veilig functioneren van de producten. Klant dient al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is om goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst te garanderen.
 2. De Klant is er verantwoordelijk voor dat het werk op de overeengekomen datum en tijdstip kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant dat:
  - klant aanwezig is op de installatiedatum;
  - de locatie van het werk vrij is van enige obstakels die de voortgang van het werk zouden kunnen belemmeren dan wel gevaar kunnen veroorzaken voor de medewerkers;
  - de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage;
  - door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot het werk van Zonstart horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt;
  - er een deugdelijke en noodzakelijke hoofdmeter is die energie terug kan leveren indien van toepassing voor de installatie. Voor advies over het uitvoeren van deze werkzaamheden kan Klant terecht bij de eigen netbeheerder;
  - schade aan personen en/of materialen voorkomen wordt door het nemen van passende maatregelen op de locatie van het werk;
  - er aansluitmogelijkheden zijn ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Klant;
  - er een werkende internetaansluiting en toegang tot het netwerk is, indien nodig voor de installatie.
 3. Klant dient er voor te zorgen dat Zonstart tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen (zoals (bouw)vergunningen en ontheffingen e.d.), alsmede over de door de Klant in het kader van de uitvoering van het werk te verschaffen gegevens.
 4. Klant vrijwaart Zonstart en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de producten zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht zijn gemonteerd.
 5. Klant draagt het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van:
  - onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;       
  - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking zijn gesteld;
  - bijzonderheden in de constructie van de woning voor zover deze niet op het eerste gezicht kenbaar zijn voor Zonstart;
  - (bodem)verontreiniging(en), milieubelastende stoffen en andere schadelijke stoffen of bacteriën ( zoals bijvoorbeeld asbest of legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de producten, zoals bijvoorbeeld onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor de installatie;
  - het niet tijdig zorgdragen voor deugdelijk onderhoud van het door Zonstart opgeleverde werk;
  - het afwijkend gebruik van de beoogde bestemming van de installatie.
 6. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat Klant aan de in de deze Algemene Voorwaarden en/of in de overeenkomst gestelde voorwaarden niet voldoet, komen voor rekening van Klant.
 7. Voor monitoring om storingen te detecteren en te verhelpen geeft Klant toestemming aan Zonstart om de installatie van het zonne-energiesysteem op afstand te inspecteren. Klant heeft de mogelijkheid hiervan af te zien door Zonstart dit schriftelijk kenbaar te maken. Klant kan op verzoek een specificatie van de gegevens, die Zonstart monitort, krijgen. Klant geeft Zonstart toestemming om haar gegevens of gegevens over de installatie uit te wisselen met ingeschakelde partners voor de uitvoering van het werk.
ARTIKEL 12. GARANTIE
 1. Zonstart installeert de producten volgens de gangbare technieken en voorschriften.  
 2. Ten aanzien van door Zonstart geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden gelden, tenzij in de offerte anders is overeengekomen, de navolgende garantiebepalingen. Onder gebreken en klachten genoemd in artikel 9 en dit artikel wordt verstaan gebreken, waarvan Klant aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan Zonstart kan worden toegerekend.
 3. Installatiegarantie: Indien bij de installatiewerkzaamheden onverhoopt iets niet goed is gegaan, zal Zonstart bij de installatie van een zonne-energiesysteem of dakrenovatie dit in de eerste 10 jaar na installatie kosteloos verhelpen. Installatiegarantie bij laadpalen en thuisbatterijen bedraagt 2 jaar. Deze installatiegarantie geldt tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen.  
 4. Productgarantie: Op geleverde en geïnstalleerde producten gelden verschillende fabrieks- en product garanties. Voor een beroep op de fabrieksgarantie zijn de toepasselijke voorwaarden van de fabrikant van toepassing.
 5. Indien een fabrieks- en productgarantie van één of meer producten korter is dan de geldende installatiegarantietermijn, dan is de garantietermijn van het product leidend.
 6. De garantietermijn vangt aan met de ingebruikneming van het werk.
 7. Gebreken of storingen aan de installatie, waarvoor Zonstart aansprakelijk is en/of die onder een garantie vallen, herstelt Zonstart binnen een redelijke termijn.
 8. Klant dient ter zake van zichtbare gebreken schriftelijke/elektronisch te reclameren binnen 7 dagen na (op)levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Zonstart vervalt.
 9. Klachten over niet zichtbare gebreken dient Klant binnen 7 dagen , nadat Klant deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch niet later dan 5 jaar na oplevering, schriftelijk aan Zonstart te melden op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Zonstart.  
 10. De Klant dient Zonstart in de gelegenheid te stellen een klacht of gebrek te (doen) onderzoeken. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en ook door Klant tijdig gereclameerd is, kan Zonstart kiezen voor vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is Klant gehouden om het vervangen product aan Zonstart te retourneren en de eigendom daarover aan Zonstart te verschaffen, tenzij Zonstart anders aangeeft
 11. Klachten en gebreken, waaronder begrepen aanspraken op de garantieverplichtingen, geven Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Zonstart op te schorten tenzij Zonstart ook na een terechte klacht nalaat het gebrek binnen redelijke termijn te verhelpen.
 12. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
 13. Voor behoud van garantie mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Zonstart worden verricht.
 14. Door reparatie of vervanging van een product of onderdelen daarvan zal de duur van de oorspronkelijke garantietermijn niet worden gewijzigd of verlengd. Zonstart garandeert niet dat identieke producten en materialen geleverd of gebruikt worden.
 15. Uitdrukkelijk uitgesloten van garantie en aansprakelijkheid is:  normale slijtage, externe invloeden, wijzigingen aan het werk, reparaties en/of vernieuwingen door derden uitgevoerd, onderlinge kleurverschillen en/of verkleuringen van de producten, gebreken aan werken en diensten welke door derden zijn geleverd.
 16. Evenmin kan Klant aanspraak maken op garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zonstart, de Klant of derden (herstel)werkzaamheden hebben verricht op het door Zonstart uitgevoerde werk dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.  
 17. Uitgesloten van garantie en/of aansprakelijkheid zijn in ieder geval schades, gebreken en/of defecten ontstaan door of het gevolg van:
  - het niet voldoen door Klant aan de onder artikel 11 genoemde verplichtingen;
  - omstandigheden waar Zonstart geen invloed op kan uitoefenen, zoals maar niet beperkt tot brand, ontploffing, kortsluiting of stroomuitval, waterschade, gebreken aan de meterkast, directe of indirecte blikseminslag, aardbeving, vandalisme, diefstal, schade door dieren, molest, vallende voorwerpen, extreme weersomstandigheden waaronder mede begrepen storm met een windsnelheid groter dan 17,1 meter per seconde;
  -  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Klant of door derden;                                                        
  - contact met chemische substanties;
  - wijzigingen in gebruik en/of beoogde bestemming van het  werk;
  - achterstallig onderhoud en er gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht;
  - doordat het dak de extra ballast van de geïnstalleerde producten niet kan dragen;
  - overmacht en schade veroorzaakt door een gebeurtenis waar Zonstart niet voor verantwoordelijk is;
  - materialen die bij de Installatie op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden;
  - (vorm)veranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies;                 
  - gebreken in de onderliggende of aangrenzende (dragende) constructie(s), of uit bouwkundige tekortkomingen of beperkingen;
  - beperkingen of uitsluitingen van garanties waarvan op enigerlei wijze schriftelijk melding is gedaan;
  - een van buiten komende oorzaak, anders dan normale belastingen en/of invloeden van buitenaf, die de maximaal toelaatbare grenzen van de product specificaties overschrijden;           
  - doordat Klant zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden;
  - het nalaten te handelen conform wettelijke voorschriften en ieder ander schadeveroorzakend handelen of nalaten van Klant.
 18. De klant is verplicht de producten overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.
 19. Een geldig beroep op garantie is alleen van toepassing op producten die rechtstreeks zijn afgenomen bij Zonstart en niet bij derden zoals resellers, installatiepartners, installateurs of andere derden.
 20. Reclame schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. Klant blijft in dat geval ook verplicht tot afname en betaling van de overige bestelde producten.
 21. Indien een klacht of reclame niet binnen de aldaar genoemde termijnen aan Zonstart is kenbaar gemaakt of ongegrond is, dan worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd en/of opgeleverd en komen de door Zonstart gemaakte kosten en onderzoekkosten voor rekening van de Klant.
 22. De garantieverplichtingen van Zonstart worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de Klant van de verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Zonstart levert producten en diensten goed en volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften met betrekking tot die producten en diensten, zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 2. Zonstart is jegens Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Zonstart is toegebracht, is Zonstart nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding.
 3. Zonstart is nimmer aansprakelijk voor door Klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, letselschade of immateriële schade, beschadigingen van (materiële) zaken, vervangingskosten, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie en/of stagnatieschade of verminderde goodwill.
 4. Behalve voor zover dit naar Nederlands recht onmogelijk is, is aansprakelijkheid van Zonstart beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering uit hoofde van de door Zonstart afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Zonstart in verband met die verzekering draagt. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag of de te factureren bedragen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als 1 gebeurtenis.
 6. De medewerkers van Zonstart of door Zonstart voor de installatie ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
 7. Zonstart zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zonstart is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, nimmer aansprakelijk voor door Klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Zonstart ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Zonstart verbonden organisatie.  
 8. Zonstart is niet aansprakelijk bij schade als gevolg van de afwezigheid van eigenschappen van de door Zonstart geleverde zaken, indien Zonstart die eigenschappen niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd en tevens niet bij zaken / omstandigheden die zijn uitgesloten van een beroep op garantie.
 9. Zonstart is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De Klant vrijwaart Zonstart tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Klant en Zonstart samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van opzet of grove schuld van Zonstart.
 10. Zonstart is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de Klant in zijn verplichtingen onder de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel schade die het gevolg is van door de Klant aan Zonstart verstrekte onjuiste en /of onvolledige informatie.
 11. Zonstart is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Klant of in opdracht van Klant door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 12. Een zonne-energiesysteem kan de mogelijkheid voor online-monitoring bevatten. Hierdoor kan Klant kan de systeemprestaties uitlezen. Deze dienst wordt aangeboden door de fabrikant van het monitoring product en gaat geheel buiten Zonstart om. Zonstart is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of het niet functioneren van deze monitoring mogelijkheid.
 13. Mocht een zonne-energiesysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal Klant niet gecompenseerd worden voor eventuele verlies in opbrengst dat kan optreden.
 14. Zonstart is niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht of bedienings- en gebruikersfouten.
 15. Zonstart is niet aansprakelijk voor schade van Klant als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving , waaronder afschaffing van subsidies, belastingvoordelen of indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door de producten lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
ARTIKEL 14. OVERDRACHT AAN DERDEN
 1. Het is Klant niet toegestaan om zijn rechten en plichten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Dit heeft goederenrechtelijke werking.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is Zonstart gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel derden (waaronder gelieerde ondernemingen) te betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst. Klant geeft hiervoor bij voorbaat zijn toestemming voor. Klant gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met een dergelijke overneming, bezwaring of overdracht en zal daaraan zijn medewerking verlenen. Partijen komen hierbij overeen dat een eventuele overdracht van de zeggenschap van Zonstart dan wel haar moedermaatschappij, haar activa, dan wel de activa van de moedermaatschappij, de Klant geen recht geeft tot beëindiging van de overeenkomst.
ARTIKEL 15. OVERMACHT
 1. Zonstart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zonstart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonstart niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): onwerkbaar weer, handelen of nalaten door derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot toeleveranciers van Zonstart) die direct of indirect invloed hebben op de mogelijkheid tot nakoming door Zonstart, stakingen, uitsluitingen, verstoring van de energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, verlies of beschadiging tijdens transport, etc. Zonstart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zonstart haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Zonstart naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 4. Voor zover Zonstart tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zonstart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
ARTIKEL 16. PRIVACY EN COOKIE BELEID
 1. Door ondertekening van de offerte en/of gebruik te maken van de diensten op de website van Zonstart gaat Klant akkoord met het privacy- en cookie beleid van Zonstart.
 2. Zonstart verzoekt bij de aanvraag van een dienst en/of product om gegevens van de Klant.  Die gegevens gebruikt Zonstart voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketingdoeleinden.  Daarnaast deelt Zonstart deze gegevens soms met de netbeheerder. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 3. Klant heeft op eerste verzoek recht op inzage, verbetering, verwijdering en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en rechtshandelingen is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zonstart bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.

DEEL II
ALGEMENE VOORWAARDEN ZONSTART SERVICE

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Zonstart Service, een handelsnaam van Zonstart B.V. Zonstart Service levert bemiddelingsdiensten voor de totstandkoming van Installatie-overeenkomsten tussen haar Installatiepartners en (potentiële) Klanten. Aan de bemiddelingsdiensten van Zonstart Service zijn onderstaande voorwaarden verbonden.

Afwijkingen van deze bemiddelingsvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Zonstart Service schriftelijk zijn aanvaard. Zonstart Service is slechts bemiddelaar en geen partij bij de Installatie-overeenkomsten die worden gesloten tussen Klant en Installatiepartner.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
 1. Zonstart Service: een handelsnaam van Zonstart B.V. en gevestigd in Houten.
 2. Installatiepartner: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die zijn producten en/of diensten aanbiedt via de Dienst van Zonstart Service.
 3. Klant: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of natuurlijk persoon.
 4. Installatie-overeenkomst: de overeenkomst tussen Installatiepartner en Klant inzake de levering en installatie van producten en/of diensten zoals opgenomen in de persoonlijke aanbieding aan Klant.
 5. Partijen: Zonstart Service en Klant gezamenlijk.
 6. Bemiddelingsvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 7. Dienst: de bemiddelingsdienst die Zonstart Service ten behoeve van Klant levert waarbij Zonstart Service een aanbieding voorlegt aan Klant en bemiddelt bij de totstandkoming van de Installatie-overeenkomst.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonstart Service en Klant krachtens welke Zonstart Service de Dienst zal uitvoeren en waarvan de bemiddelingsvoorwaarden onderdeel uitmaken.
ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST
 1. De Dienst biedt Klant de mogelijkheid om via de bemiddeling door Zonstart Service en vervolgens door ondertekening van de persoonlijke aanbieding een Installatie-Overeenkomst af te sluiten met Installatiepartner waarbij Klant tevens de Algemene Voorwaarden van Installatiepartner accepteert. Zonstart Service bemiddelt alleen voor Installatiepartners met wie Zonstart een contractuele relatie heeft en is hierdoor gemachtigd om namens en voor rekening van de Installatiepartner met Klant Installatie-overeenkomsten af te sluiten.
ARTIKEL 3. BEMIDDELING
 1. Zonstart Service is uitsluitend tussenpersoon(bemiddelaar) bij de totstandkoming van de Installatie-overeenkomst. Zonstart Service is geen partij bij de Installatie-overeenkomst tussen Installatiepartneren Klant.
 2. De Installatie-overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant de persoonlijke aanbieding aanvaard en op de wijze zoals gesteld door Installatiepartner. Naast de in deze Bemiddelingsvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Installatiepartners voorwaarden stellen aan het gebruik van haar diensten en/of producten. Klant kan hiervoor de Algemene Voorwaarden van de betreffende Installatiepartner raadplegen via de link in de aanbieding aan de Klant.
ARTIKEL 4. PRIJZEN EN INFORMATIE
 1. De Dienst wordt aan de Klant geheel gratis aangeboden.
 2. De door Zonstart Service in de persoonlijke aanbieding genoemde prijzen en overige informatie voor producten en/of diensten zijn afkomstig van Installatiepartner en worden door de Installatiepartner zelf bepaald. Zonstart Service heeft hier geen invloed op. Zonstart Service spant zich in om de prijzen en informatie in de aanbieding volledig en juist weer te geven en is gebaseerd op wat onze Installatiepartners aan ons doorgeven.
 3. Als de Klant, aanvullend op de geaccepteerde aanbieding, verdere informatie wenst met betrekking tot producten en/of de installatie zelf, dient de Klant zich altijd nader te laten informeren en adviseren door de Installatiepartner.
ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Klant is zich ervan bewust dat Zonstart Service enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Installatie-overeenkomst tussen Klant en Installatiepartner. Zonstart Service is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Installatie-overeenkomst of andere tekortkomingen van Installatiepartner. Zonstart Service is immers geen partij bij de Installatie-overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Zonstart Service voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Zonstart Service jegens Klant slechts aansprakelijk voor directe schade. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is beperkt per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen tot een bedrag van EUR 250,- (inclusief btw).
 3. Zonstart Service  is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Zonstart Service.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk bij Zonstart Service meldt, op straffe van verval van recht.
 6. Klant vrijwaart Zonstart Service voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.
 7. Zonstart Service is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in het advies en de persoonlijke aanbieding.
ARTIKEL 6. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING
 1. De door Zonstart Service te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Zonstart Service zal bij de verwerking rekeninghouden met de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Dit betekent dat Zonstart Service:
  - De doeleinden vastlegt voordat persoonlijke gegevens van de Klant wordt verwerkt, zoals hier beschreven.
  - Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  - Toestemming vraagt voor de verwerking van persoonlijke gegevens van de Klant, mocht toestemming verplicht zijn.
  - Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens  van Klant te beschermen.
  - De rechten van de Klant respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.
 3. Door gebruik te maken van de diensten van Zonstart Service verkrijgt Zonstart Service verschillende soorten persoonsgegevens van de Klant.  Bij een aanbieding aan de Klant verwerkt Zonstart Service de volgende persoonsgegevens: Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Zonstart Service verwerkt deze gegevens om de aanbieding netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met de Klant uit te voeren. Dit houdt in dat de persoonsgegevens gedeeld worden met de Installatiepartner voor de uitvoering van de Installatie-overeenkomst. Zonstart Service bewaart de persoonsgegevens, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden, nadat Zonstart Service voor het laatst contact met de Klant heeft gehad, omdat Zonstart Service er zeker van wil zijn dat Klant goed geadviseerd is.
 4. Indien Klant vragen heeft of wilt weten wat Zonstart Service precies bijhoudt kan Klant altijd contact opnemen met Zonstart Service via info@zonstart.nl.
ARTIKEL 7. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
 1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Klant voor het eerst gebruik maakt van de Dienst en loopt automatisch ten einde op het moment dat de Dienst van Zonstart Service voltooid is. Als voltooid kan aangemerkt worden, dat Klant de persoonlijke aanbieding heeft ondertekend, dan wel de geldigheidsduur van de aanbieding verstreken is.
ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN
 1. Zonstart Service behoudt zich het recht voor de Dienst en deze Bemiddelingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via e-mail.
 2. Indien Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Klant tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging opzeggen en dient Klant verder gebruik van de Dienst te staken. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Bemiddelingsvoorwaarden.
ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN
 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter waar Zonstart Service gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Bemiddelingsvoorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze Bemiddelingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd mocht worden, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is Zonstart Service gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, zonder dat nadere medewerking en/of toestemming van Klant vereist is.