Privacybeleid

versie 2024.1

Zonstart hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van haar websites. Hierbij houdt Zonstart zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

Welke persoonsgeven worden verwerkt?

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om u een adviesgesprek of offerte/overeenkomst te kunnen aanbieden kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals:

  • naam;
  • adres;
  • geboortedatum;
  • telefoonnummer;
  • emailadres;
  • bankrekeningnummer (IBAN).
Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verkregen

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens uit andere bronnen verkrijgen. Ook deze persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om persoonsgegevens die wij ontvangen van onze installatiepartners of data die wij inkopen.

Zonstart verzamelt en verwerkt deze gegevens om te analyseren of uw woonsituatie geschikt kan zijn voor de installatie van een zonnestroomsysteem, u een aanbieding te doen, een contract met u te sluiten, het zonnestroomsysteem te (laten) installeren of leveren, het contract verder uit te voeren en om service te verlenen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen u en Zonstart, maar Zonstart heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Met wie deelt Zonstart uw persoonsgegevens?

Voorop staat dat Zonstart uw persoonsgegevens niet verkoopt. En we stellen uw persoonsgegevens alleen aan anderen ter beschikking als daar een reden voor is.

Hieronder leggen we uit aan wie wij uw persoonsgegevens ter beschikking kunnen stellen en waarom.

Zonstart maakt gebruik van opdrachtnemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze installatiepartners, die van ons de opdracht krijgen het zonnestroomsysteem bij u te installeren.

Zonstart maakt ook gebruik van software van derden die Zonstart in staat stellen de juiste wijze van installatie van het zonnestroomsysteem te berekenen. Met deze partijen delen wij postcode- en huisnummer-combinaties, maar geen andere persoonsgegevens zoals namen, telefoonnummers of emailadressen.

Relevante persoonsgegevens worden aan deze opdrachtnemers en leveranciers verstrekt. We verstrekken geen persoonsgegevens die een opdrachtnemer of leverancier niet nodig heeft. Dat we relevante persoonsgegevens verstrekken is noodzakelijk voor de uitvoering van de relatie tussen U en Zonstart, maar Zonstart heeft ook een gerechtvaardigd belang de (persoons)gegevens op deze wijze te verwerken.

Daarnaast kan Zonstart uw persoonsgegevens verstrekken aan haar juridische adviseurs, deurwaarders en rechterlijke instanties, indien dat nodig is voor beslechting van geschillen of advies.

Opslag en gebruik van gegevens

De persoonsgegevens zullen door ons te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Zonstart worden verwerkt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Zonstart zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Uw gegevens worden opgeslagen in ons systeem in de vorm van een account. Wij bewaren deze gegevens zolang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren.

Indien u ervoor kiest om een installatie door ons te laten uitvoeren, dan worden het ondertekende koopcontract en het ondertekende opleverformulier plus alle foto’s van het systeem toegevoegd aan het account.

Online monitoring

Als uw zonnepanelensysteem is aangesloten op online monitoring, zodat u op uw PC, smartphone of tablet kunt zien wat uw zonnepanelen hebben opgewekt, dan maakt u daarbij gebruik van de server van de fabrikant van de omvormer(s). De gegevens die met deze servers worden gedeeld zijn: de locatie van de zonnepanelen (uw adres) en de gegevens met betrekking tot de opwekking van energie door uw zonnepanelen (hoeveel stroom brengen ze op). Deze gegevens vallen onder de privacyverklaring van de betreffende omvormer fabrikant.

Inzage, wijzigen of wissen van uw gegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij van u in ons bestand hebben in te zien, te wijzigen of te laten wissen. Een verzoek tot inzage, wijziging of wissen kunt u aan ons sturen via het contactformulier op onze website.

Als u ooit onderhoud of reparatie aan uw systeem wilt laten uitvoeren, hetzij door ons, hetzij door en andere partij, dan is het van belang dat we uw gegevens hebben, zodat alle informatie over het systeem en de garanties daarop teruggevonden kunnen worden.

Links naar ander websites

De website van Zonstart bevat links naar andere websites. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Zonstart is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Veiligheid

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Om deze veiligheid te waarborgen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onze website is voorzien van een van SSL (Secure Socket Layer) certificaat om een beveiligde verbinding te maken op www.zonstart.nl. Uw gegevens zijn daardoor onleesbaar voor derden. Als de verbinding beveiligd is, ziet u dit aan de aanduiding ‘https’ voor de URL en het groene slotje in de adresregel. Als u hier op klikt, krijgt u extra informatie over het SSL certificaat en kunt u zien dat Zonstart dit certificaat heeft.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Controleert u daarom regelmatig deze pagina voor het privacy- en cookiebeleid van ons.

Vragen en/of Klachten

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met ons via het emailadres: info@zonstart.nl of via het contactformulier op onze website.